Nationaal Rampenfonds

Enschede

Enschede

Vuurwerkramp Enschede

Enschede werd op zaterdag 13 mei 2000 getroffen door een ramp. Deze ramp is bekend geworden als de ‘Vuurwerkramp Enschede’. Een brand in een vuurwerkopslag met daarop volgende explosies verwoestte een groot deel van de Enschedese wijk Roombeek. Bij deze ramp kwamen 23 mensen om het leven en raakten 947 mensen gewond. Als gevolg van brand-en explosieschade werden meer dan 50 woningen verwoest en raakten een veelvoud daarvan in meerdere of mindere mate beschadigd.

Het NRF heeft destijds een rol gespeeld in de inzameling van giften aan slachtoffers. Uit deze betrokkenheid is een fonds gevormd ter zake van verplichtingen bestaande uit de aan gedupeerden van de vuurwerkramp Enschede te betalen (periodieke) uitkeringen. Uit het fonds zijn voorschotten overgemaakt naar de Stichting die de schaderegeling destijds uitvoerde. Tevens zijn zowel periodieke als éénmalige uitkeringen rechtstreeks aan gedupeerden gedaan. Ultimo augustus 2021 wordt de laatste uitkeringsgerechtigde meerderjarig. Daarmee heeft het NRF aan haar doelstelling inzake de 'Vuurwerkramp Enschede' voldaan.

Regeling vuurwerkramp Enschede

Artikel 5. Tegemoetkoming wezen en halfwezen

  1. Wezen en halfwezen komen met ingang van 1 juni 2000 in aanmerking voor een tegemoetkoming van € 70,- per maand.
  2. De in het eerste lid bedoelde tegemoetkoming wordt jaarlijks gewijzigd met het door de Minister van Justitie vast te stellen percentage, bedoeld in artikel 402a lid 1 Boek 1 BW, waarmee bedragen voor levensonderhoud worden gewijzigd.
  3. Het recht op de in het eerste lid genoemde tegemoetkoming eindigt met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die:
  4. waarin de (half)wees de leeftijd van 21 jaar bereikt; of
  5. waarin de (half)wees overlijdt.
  6. De Stichting of een door haar aan te wijzen instantie kan in bijzondere gevallen beslissen dat de uitkering voortduurt tot na het 21ste levensjaar.

 

Meer informatie over de Vuurwerkramp Enschede: link