Nationaal Rampenfonds

Privacy beleid

In dit beleid staat beschreven hoe uw Persoonsgegevens (zoals hierna gedefinieerd in sectie 1) door het NRF wordt behandeld als beheerder van deze Persoonsgegevens.

Het Nationaal Rampenfonds (hierna 'NRF') kan informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en overdragen die Persoonsgegevens kunnen vormen onder de EU-verordening gegevensbescherming.

In dit privacy beleid staat beschreven welke gegevens we over u verzamelen, hoe we die gegevens verzamelen, voor welke doeleinden we deze gebruiken, wat de juridische grondslagen voor verwerking zijn, aan wie we de gegevens mogen vrijgeven, hoe u uw rechten kunt uitoefenen, wat de aanvullende voorwaarden zijn binnen specifieke rechtsgebieden en andere informatie die nodig is om een eerlijke en transparante verwerking van uw Persoonsgegevens te garanderen. Dit beleid heeft betrekking op zowel online als offline gegevensverzameling.

BELANGRIJKE INFORMATIE IN HET KORT

 • Het NRF als gevensbeheerder, verzamelt en gebruikt Persoonsgegevens die u verstrekt als onderdeel van uw interactie met ons, tezamen met aanvullende Persoonsgegevens die we verzamelen wanneer u zich registreert als begunstigde of donateur
 • De verzamelde Persoonsgegevens, worden in de eerste plaats gebruikt om aan u, op uw verzoek, marketing- en communicatiemateriaal te verstrekken, om onze website te beheren en om onze verplichtingen uit hoofde van toepasselijk recht na te komen. Alle doeleinden en juridische grondslagen voor dergelijke verwerking worden gedetailleerd beschreven in dit beleid.
 • U hebt rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Deze worden beschreven in sectie 6 van dit beleid. Voor meer informatie of vragen over deze rechten of over de verwerking van uw Persoonsgegevens door het NRF, kunt u een e-mail sturen naar het NRF.

 

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN  EN MET WELKE DOELEINDEN

De Persoonsgegevens die we verzamelen omvatten:

 • Contactgegevens - Wij verzamelen deze Persoonsgegevens om u te kunnen bereiken en/of om met u te kunnen communiceren. Via onze website kunt u Persoonsgegevens aan ons verstrekken. We kunnen de door u verstrekte gegevens gebruiken om de door u gevraagde informatie toe te sturen, om uw vragen te beantwoorden, om uw relatie met het NRF te verifiëren en om eventuele andere acties te ondernemen in verband met uw verzoek. Contactgegevens omvatten uw voor- en achternaam, geslacht (mevrouw/meneer), postadres, telefoonnummer, e-mailadres, functie en andere informatie die u online verstrekt.
 • Beveiliging - We gebruiken Persoonsgegevens om onze website, netwerksystemen en andere IT-middelen te beveiligen. Dit kan informatie zijn die we gebruiken om uw identiteit vast te stellen, informatie over uw IP-adres, uw geografische locatie, bronnen die u hebt bezocht en aanvullende gegevens (zoals inloggegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden).
 • Cookies – We gebruiken cookies en andere trackingtechnologieën op onze website. Raadpleeg ons cookiebeleid op onze website voor meer informatie.
 • Compliance en onderzoek - We verwerken Persoonsgegevens om te reageren op alle wettelijke, regelgevende of fiscale verplichtingen. In het bijzonder, als onderdeel van de verplichte verwerking van AML (bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en het opleggen van financiële sancties) kan het NRF controles uitvoeren voordat een relatie wordt aangegaan, maar ook tijdens de relatie. Het NRF kan regelgevende autoriteiten assisteren bij het toezicht op en de opsporing en verificatie van transacties. Dit kunnen opnames zijn van alle correspondentie en communicatie tussen ons (inclusief inkomende en uitgaande telefoongesprekken, e-mails, instant messaging, sociale netwerken en andere soorten communicatie).

Als u dergelijke informatie niet met ons deelt, kunnen we onze overeenkomst met u mogelijk niet uitvoeren. Op het moment dat u Persoonsgegevens aan ons versterkt, zullen wij u informeren dat dit noodzakelijk is en wat de gevolgen zijn voor onze relatie als u ze niet verstrekt.

2. WAT ZIJN DE JURIDISCHE GRONDSLAGEN VOOR HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Het rechtmatig verwerken van uw Persoonsgegevens is gebaseerd op:

 • Uitvoering van een overeenkomst: Het NRF moet uw Persoonsgegevens mogelijk verwerken om een overeenkomst met een rechtspersoon aan te gaan en uit te voeren of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst;
 • Verwerking is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de voor ons relevante wettelijke verplichtingen en regelgeving: Bijvoorbeeld bij het aanleggen van een begunstigdedossier, IT-beveiliging, het verstrekken van vereiste gegevens aan de overheid of regelgever, het naleven van AML of vergelijkbare wettelijke verplichtingen;
 • Verwerking is noodzakelijk om de voor ons rechtmatige zakelijke belangen uit te oefenen of te behouden en onze belangen worden niet tenietgedaan door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden: Zoals bijvoorbeeld bij het beheren van juridische zaken, etc.; of
 • Verwerking is gebaseerd op de door u verleende toestemming: In dit geval zullen wij uw toestemming vragen voor een specifiek gebruik van uw persoonsgegevens  (bijvoorbeeld om u te voorzien van  marketing- en communicatiemateriaal).

3. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw Persoonsgegevens worden in de eerste plaats rechtstreeks door u aan ons verstrekt (bijvoorbeeld via het contactformulier op onze website, via e-mails die u verzendt of via mondelinge informatie). Van tijd tot tijd kunnen we Persoonsgegevens over u ontvangen van derden, bijvoorbeeld andere begunstigden en zakelijke partners.

In sommige gevallen kunnen uw Persoonsgegevens indirect worden verzameld, bijvoorbeeld via telefoonlogboeken en -opnames en logboeken voor e-mail en internettoegang, indien en voor zover wettelijk toegestaan.

4. ONTVANGERS (DERDEN) VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Als het wettelijk is toegestaan, zouden we uw Persoonsgegevens op een need-to-know-basis, kunnen delen met onze relevante dienstverleners en/of met andere derde partijen, waaronder:

 • Bedrijven die ons helpen bij marketing of communicatie;
 • Bedrijven die aan ons IT-diensten verlenen, zoals hosting, ondersteuning en onderhoud van onze systemen of website;
 • Regelgevende instanties, de verzekeraars van het NRF, IT-beheerders, advocaten, accountants, consultants en andere professionele adviseurs;
 • Bedrijven die ons helpen bij het functioneren van het NRF, inclusief bedrijven die voor ons administratieve, boekhoudkundige of bemiddelingsdiensten uitvoeren.

Waar deze derde partijen als gegevensverwerker optreden, voeren zij hun taken namens ons uit, volgens onze instructies en voor bovengenoemde doeleinden.

5. ZAL HET NRF UW PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EU/EER BRENGEN?

Zoals hierboven is beschreven, kunnen we uw gegevens zowel binnen het NRF als met leveranciers delen als dat nodig is voor onze communicatie met u. We zullen er uiteraard voor zorgen dat uw Persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met dit beleid en alle toepasselijke privacyregels worden behandeld.

Overdracht van Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Sectie 5 is gebaseerd op dezelfde juridische grondslagen en voor dezelfde doeleinden zoals hiervoor uiteengezet in Sectie 1 en 2.

6. WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens, deze zijn: 

 • Het recht om inzage te hebben in Persoonsgegevens die het NRF over u bewaart, evenals het recht om rectificatie te vragen van Persoonsgegevens die onjuist, incorrect of onvolledig zijn;
 • Het recht om uw Persoonsgegevens onder specifieke omstandigheden te verwijderen;
 • Het recht om onze verwerking van uw Persoonsgegevens (dit geldt alleen voor het bewaren) onder specifieke omstandigheden te beperken; als uw Persoonsgegevens onderhevig zijn aan beperking, zullen wij deze alleen verwerken met uw toestemming, tenzij het nodig is voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of vanwege regelgeving;

Als uw Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken, zonder de wettigheid aan te tasten van de verwerking die gebaseerd was op uw toestemming van vóór uw intrekking.

 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking:
  • Wanneer de verwerking plaatsvindt voor direct marketing-doeleinden, hebt u altijd het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking. Als u bezwaar maakt, mogen Persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden worden verwerkt.
  • Wanneer de verwerking is gebaseerd op rechtmatige grondslagen, hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. Als u bezwaar maakt, moeten we die verwerking stoppen, tenzij we kunnen aantonen dat er vereiste legitieme grondslagen zijn voor de verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden schaden, of als we de Persoonsgegevens moeten verwerken voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen. 

7. HOE VEILIG ZIJN DE PERSOONSGEGEVENS DIE U VERSTREKT?

We implementeren fysieke, technische en administratieve beveiligingsstandaarden die zijn ontworpen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging, ongeautoriseerde toegang, vernietiging of schade.

We nemen maatregelen om de toegang tot uw Persoonsgegevens te beperken tot die personen die hiertoe toegang moeten hebben voor de doeleinden zoals vermeld in Sectie 1.

Echter, geen enkel internetverkeer is volledig veilig of zonder fouten. Wij maken u erop attent dat Persoonsgegevens verzonden via e-mail of via onze website (bijvoorbeeld via het contactformulier) mogelijk niet veilig zijn. U moet extra voorzichtig zijn voordat u besluit ons informatie te sturen via e-mail of via onze website. 

8. HOE LANG BEWAART HET NRF UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt, dit is meestal de periode waarin we een zakelijke relatie met u hebben. We kunnen uw Persoonsgegevens een langere periode bewaren, in geval van:

• wettelijke vereisten,
• een bepaling inzake verjaring,
• om juridische claims in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
• zoals anderszins toegestaan of vereist vanwege de wet.

We doen dit om ervoor te zorgen dat we een nauwkeurige registratie hebben van uw transacties in geval van klachten of claims, of als we verplicht zijn de Persoonsgegevens te bewaren in overeenstemming met wettelijke, fiscale en/of boekhoudkundige vereisten, of als het vereist is voor een juridisch proces, een wettelijke autoriteit of een andere overheidsinstantie die bevoegd is om het verzoek te doen.

9. ALGEMEEN

Ons privacy beleid heeft geen betrekking op websites die niet van het NRF zijn, ook niet als u deze bezoekt via een hyperlink op onze website.

Het beleid dat we hier hebben beschreven, is van kracht vanaf 1 maart 2021, het NRF behoudt zich het recht voor om dit beleid naar eigen inzicht te wijzigen.

 

Laatste update: 17 januari 2020
©alle rechten voorbehouden.