Nationaal Rampenfonds

Projectaanvraag

Projectaanvraag

Indiening en behandeling aanvraag bijdrage uit het Herstelfonds Overstromingen Limburg

Op 16 juli 2021 heeft het bestuur van de Stichting Nationaal Rampenfonds ('NRF') besloten een actie te starten via ‘gironummer 777' ter leniging van noden die zijn voortgevloeid uit de overstroming van enkele rivieren in Limburg medio juli. Als gevolg van deze ramp hebben burgers, bedrijven maatschappelijke organisaties veel schade door wateroverlast ondervonden.

Het bestuur van het NRF zet de gehele opbrengst in voor steun aan burgers en maatschappelijke organisaties die schade van de overstromingen hebben geleden. Een belangrijk deel wordt ingezet voor eenmalige giften aan huishoudens die in hun huis ernstige waterlast hebben ondervonden. Deze regeling zal worden uitgevoerd door de betreffende gemeente. Het overige deel van de opbrengst wordt ingezet ten behoeve van maatschappelijke organisaties die aanvragen indienen die strekken tot het spoedig herstel van hun organisatie dan wel gericht zijn activiteiten op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied die beogen binnen de gemeenschap herstel van de gevolgen van de ramp te realiseren dan wel dergelijke gevolgen voor de toekomst te voorkomen.

Bij het NRF kunnen tot 1 juni 2022 met behulp van bijgevoegd aanvraagformulier aanvragen voor een bijdrage worden ingediend. Aanvragen moeten voldoen aan de voorwaarden zoals geformuleerd in het Kader voor aanvragen bij het Nationaal Rampenfonds (Herstelfonds Overstromingen Limburg), alsook het bepaalde in artikel 6 van het Reglement Beoordeling Aanvragen tot een Bijdrage uit het Nationaal Rampenfonds (te vinden onder Documenten op deze website). 

Alle aanvragen worden beoordeeld door de door het bestuur ingestelde beoordelingscommissie bestaande uit:

De heer T. Thissen, voorzitter
Mevrouw P. Dassen, lid
Mevrouw M. van Dieijen-Visser, lid
De heer H. Smid, lid.
De heer L. van Rossem, lid.

De beoordelingscommissie wordt bijgestaan door mevrouw E. Broholm, projectcoördinator. 

De beoordelingscommissie spant zich in binnen vier weken advies uit te brengen over een ontvankelijk verklaarde aanvraag, waarna het bestuur, dan wel in mandaat het dagelijks bestuur of de beoordelingscommissie onverwijld op de aanvraag beslist. De aanvrager ontvangt een schriftelijke, gemotiveerde beslissing op de aanvraag.