Nationaal Rampenfonds

Beleidsplan

Beleidsplan

De stichting heeft ten doel door het bijeenbrengen van gelden en goederen, bij te (doen) dragen aan leniging van de noden, ontstaan door rampen, die de bevolking van enig deel van het Koninkrijk der Nederlanden treffen en die van zodanige aard en omvang zijn, dat zij, naar het oordeel van het bestuur, als nationale rampen moeten worden beschouwd. Uitgezonderd hiervan zijn noden, ontstaan door oorlog, oorlogsomstandigheden of molest. Terrorisme is nadrukkelijk niet opgenomen als uitzondering. Zij tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van bijdragen aan rechtspersonen (waaronder maatschappelijke organisaties) die daartoe vanwege hun doelstelling en activiteiten, organisatie en kwaliteit naar het oordeel van de door het algemeen bestuur ingestelde beoordelingscommissie in staat worden geacht.

Primaire en doorlopende activiteit is het beheer van het bestaande vermogen. Het doel is om minimaal het koopkrachtverlies te compenseren. Daartoe wordt het beleggingsbeleid gevolgd dat de volgende uitgangspunten kent: low risk, maatschappelijk verantwoord, met spreiding over vastrentende en zakelijke waarden, liquiditeiten of deposito’s. Vanwege de doelstelling van het fonds wordt het vermogen belegd in liquide beleggingen (binnen vijf dagen op te nemen).

In de vorige beleidsperiode heeft het NRF onderzoek gedaan naar positie, functie en rol in het huidige maatschappelijke speelveld dat ziet op de bestrijding van negatieve gevolgen van rampen voor (delen van) de bevolking. Dit heeft geleid tot herziening van de werkwijze: in geval van een ramp zal het NRF uitsluitend nog fondsen werven en deze ter beschikking stellen aan organisaties die de hulp verlenen. Dat kunnen geïnstitutionaliseerde organisaties zijn, maar ook burgerinitiatieven, mits zij rechtspersoonlijkheid bezitten en een betrouwbare staat van dienst en/of werkwijze kunnen aantonen. De statuten en de bestuursstructuur worden hierop in 2015 aangepast.

2015: Implementatie nieuwe structuur

In 2015 wordt op grond van de herziene statuten de nieuwe bestuursstructuur ingevoerd: een algemeen bestuur dat bestaat uit afgevaardigden van organisaties met een breed maatschappelijk draagvlak ter zake van hun (rampen)hulpactiviteiten aangevuld met een driekoppig onafhankelijk dagelijks bestuur. Binnen de nieuwe structuur zal een onafhankelijke deskundige beoordelingscommissie in geval van een ramp aanvragen voor gelden beoordelen. De basis voor zo’n commissie wordt nu gelegd. Als laatste wordt het actieplan ”opschaling organisatie in geval van het uitroepen van een ramp tot nationale ramp” opgesteld. Dit behelst de te nemen stappen voor het openstellen en bemensen van een actierekening (777), het instellen van een pers- en communicatiecentrum, het publiekgaan als fondsenwervende ”actie”-organisatie en het oproepen van kandidaten voor en het installeren van leden in de beoordelingscommissie.

2016: De blik naar buiten

Na de tijd van focus op de eigen positie en het vormgeven van de beste daarbij passende interne organisatie- en bestuursstructuur, is er in 2016 weer ruimte voor de blik naar buiten, naar de samenleving. Dit betekent als eerste het opstellen van een communicatieplan. Daarin wordt meegenomen het publieksvriendelijker maken van de website zowel qua look and feel als op inhoud en worden de mogelijkheden van interactie met het publiek onderzocht, voor de momenten van actie. Ook zal daarin de relatie met de overheid op alle bestuurslagen worden benoemd net als de relatie met de Caribische delen van het koninkrijk. Als derde aandachtspunt geldt de bekendheid bij en toegankelijkheid voor de potentiële aanvragers van bijdragen uit het fonds. Waar mogelijk of noodzakelijk wordt het plan in datzelfde jaar uitgevoerd. Op aangeven van het Dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur de prioriteiten vast.

2017: Consolidatie – paraat en bekend bij publiek, maatschappelijke organisaties en overheid

In 2017 staat de organisatie, is het NRF zichtbaar via de website en ligt er een draaiboek voor opschaling. De gelegenheid om de lijnen naar de overheid via het Veiligheidsberaad en het Ministerie van Veiligheid en Justitie te zekeren en de bekendheid bij het maatschappelijk middenveld te vergroten.

2021: Statutenwijziging - terugtreden deelnemers

Na het uittreden van het Nederlandse Rode Kruis als deelnemende organisatie hebben de overige deelnemers in goed overleg besloten om in 2021 ook terug te treden uit het bestuur van het NRF. In 2020 is het Dagelijks Bestuur gemandateerd om stappen te zetten die gaan leiden tot een aanpassing van de statuten in 2021, waardoor er geen sprake meer zal zijn van deelnemende organisaties. Hierdoor zijn alle organisaties vrij om in de toekomst aanvragen in te dienen als er middelen door het NRF ter beschikking worden gesteld.