Nationaal Rampenfonds

Overstroming 2021

Eindrapportage Overstromingen in Limburg 2021

Het Nationaal Rampenfonds heeft in 2021 Giro 777 opengesteld voor giften voor de getroffenen van de ernstige overstromingen in het zuiden van Nederland. Meer dan 250.000 particulieren en bedrijven hebben hun medeleven willen tonen waardoor het NRF in een paar weken tijd over € 11,8 miljoen beschikte om de slachtoffers tegemoet te komen en steun te verlenen aan het herstel van de schade. Dit geld is via een efficiënt en zorgvuldig proces toegekend aan getroffen particulieren en instellingen. 

Het NRF heeft dit geld via drie regelingen toegekend: 

  1. Een solidariteitsbijdrage aan zwaar getroffen particulieren van € 2000, uitgekeerd in de eerste weken na de ramp: budget € 5,2 miljoen; 
  2. Bijdragen voor projecten voor en door organisaties in het maatschappelijk middenveld: budget € 3,6 miljoen; 
  3. Bijdragen voor ‘schrijnende gevallen’ onder particulier getroffenen: budget € 3 miljoen.

In de eindrapportage ‘Overstromingen in Limburg 2021’ (zie hieronder) wordt verslag gedaan van de werkzaamheden van het Nationaal Rampenfonds. 

Een belangrijke conclusie uit het rapport luidt: ‘De vooronderstelling van goede trouw van de getroffenen bij aanvragen uit de verschillende fondsen in combinatie met samenwerking met lokaal gewortelde instanties draagt bij aan een voortvarende afwikkeling van de aanvragen.’

Het NRF is veel dank verschuldigd aan de leden van de beoordelingscommissie, burgemeesters, colleges van B&W en ambtelijke medewerkers van getroffen gemeenten, de directie en medewerkers van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg. 

De beoordelingscommissie heeft medio 2022 haar taken afgerond en bestond uit de volgende leden: Tof Tissen (voorzitter), Petra Dassen-Houser, Marja van Dieijen-Vissen, Laurens van Rossem en Henk Smid.

Voorzitter Clémence Ross-van Dorp van het Nationaal Rampenfonds: “Het geeft veel voldoening dat we met elkaar in staat zijn geweest om efficiënt invulling te geven aan de grote solidariteit en bereidheid onder de Nederlandse bevolking om de door een ramp getroffen medeburgers de helpende hand te bieden.”

Het NRF zal de komende maanden gebruiken om in overleg te treden met gemeenten die nog een beroep kunnen doen op hun ‘trekkingsrechten’ uit hoofde van de derde regeling voor schrijnende gevallen. De aanvragen voor dit fonds liepen aanzienlijke vertraging op, omdat het veelal ook situaties betreft waar een beroep wordt gedaan op een uitkering uit hoofde van de wet tegemoetkoming schade bij rampen en/of een claim is ingediend bij een verzekeraar. Het bestuur streeft ernaar dat uiterlijk 1 januari 2024 deze bedragen zijn besteed.

Tegemoetkomingen die de rijksoverheid op basis van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen verstrekt, vallen buiten de bemoeienis van het Nationaal Rampenfonds. 

Zie onderaan deze pagina alle persberichten die het Nationaal Rampenfonds heeft uitgebracht.