Nationaal Rampenfonds

Overstroming 2021

Overstroming 2021
Overstroming 2021
Overstroming 2021

Projectgeld giften Giro 777 voor watersnood Limburg vrijwel volledig besteed

Mook, 30 mei 2022 – Van de ruim 3,6 mln euro die door het Nationaal Rampenfonds Giro 777 beschikbaar is gesteld voor herstelprojecten van maatschappelijke organisaties na de watersnood in Zuid-Limburg, is het overgrote deel uitgekeerd of toegezegd. De aanmeldingstermijn voor projecten verloopt op 1 juni 2022, maar projecten die de komende paar dagen alsnog worden ingediend, zullen welwillend worden bekeken, zo laat het Nationaal Rampenfonds weten. Er is namelijk nog zo’n 650.000 euro beschikbaar.

Anders is de situatie bij de 3 mln euro die is gereserveerd voor schrijnende gevallen onder de gedupeerden en waarvoor het Nationaal Rampenfonds per getroffen gemeente een bedrag apart heeft gezet. Van dit geld is nog maar 300.000 euro daadwerkelijk uitgekeerd. Met de toekenning en uitkering van deze gelden zal nog enkele maanden gemoeid zijn, zo is de verwachting. De gemeenten zijn lokaal goed op de hoogte van waar de nood het hoogst is.

De vertraging in de toekennen van extra geld voor schrijnende gevallen is veroorzaakt doordat gemeenten zorgvuldig willen handelen en veelal eerst willen wachten op de uitkeringen van de ‘Wet tegemoetkoming schade bij rampen’ voordat ze het geld aanvragen bij het Nationaal Rampenfonds.

Verantwoording besteding

De 11,8 miljoen euro die is ingezameld, is besteed volgens de opgave in onderstaand staatje. Op de website nationaalrampenfonds.nl is een overzicht van de reeds toegekende projecten te vinden. In de lijst komen zowel grotere projecten voor die enkele honderdduizenden euro’s steun hebben gekregen, als kleinere projecten waar de steun in de duizenden euro’s beloopt.

Achtergrond Nationaal Rampenfonds en steun Limburg na succesvolle fondsenwerving

In juli 2021 is het zuiden van Nederland, in het bijzonder de provincie Limburg, getroffen door een zware overstromingsramp. Door zware regenval zijn, evenals dat geval was in delen van Duitsland en België, rivieren buiten hun oevers getreden, waardoor straten, huizen en andere gebouwen zijn ondergelopen. In ons land zijn er geen dodelijke slachtoffers gevallen, maar de ravage en schade als gevolg van de ramp waren in een aantal gevallen bijzonder ernstig. Nog steeds heeft een aantal bewoners niet naar hun woning kunnen terugkeren.

Drie lijnen

Langs drie lijnen is dit geld uitgegeven of zal worden uitgegeven aan de volgende zaken: De zwaarst getroffenen van de overstromingsramp hebben in 2021 van het Nationaal Rampenfonds een solidariteitsgift van tweemaal € 1000 ontvangen als bijdrage (vrij te besteden) voor de leniging van de eerste nood. Met de belastingdienst is destijds overleg gevoerd om zeker te stellen dat deze gift buiten het schenkingsrecht valt.

Getroffen maatschappelijke organisaties (verenigingen en stichtingen op het terrein van zorg, cultuur, sport, maatschappelijk werk op tal van terreinen) wier gebouwen en bezittingen ernstige schade hadden ondervonden, konden bij het Nationaal Rampenfonds een projectvoorstel indienen gericht op vergoeding van schade waarvoor de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en verzekeringen geen uitkomst boden.

Het Nationaal Rampenfonds heeft in maart 2022 besloten dat maatschappelijke organisaties ook projectaanvragen konden indienen gericht op preventie van noden zoals die zich als gevolg van de overstromingsramp hebben voorgedaan. Een beoordelingscommissie van het Nationaal Rampenfonds beoordeelde aanvragen en adviseerde het bestuur inzake het verlenen van tegemoetkomingen. Op de website is te zien aan welke projecten al een uitkering is verstrekt. Projectaanvragen konden worden ingediend volgens criteria op de website.

Het NRF heeft 3 miljoen euro gereserveerd voor een programma ‘lokale fondsen’ ten behoeve van ‘schrijnende gevallen’. Dit gaat om tegemoetkoming in de kosten van mensen die zwaar te lijden hebben gehad van de ramp en hun kosten deels niet vergoed krijgen uit anderen hoofde (verzekering of Wet tegemoetkoming schade bij rampen), waardoor zij voor onoverkomelijke lasten zijn komen te staan. Aan de gemeenten is gevraagd medewerking te verlenen aan het identificeren van de schrijnende gevallen en gemotiveerd aanvragen bij het NRF in te dienen ten behoeve van gedupeerden wier situatie als ‘schrijnend’ valt te duiden. Dit proces neemt nog enkele maanden in beslag.

Tegemoetkomingen die de rijksoverheid op basis van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen verstrekt, vallen buiten de bemoeienis van het Nationaal Rampenfonds. 

Zie onderaan deze pagina ook de persberichten die het NRF heeft uitgebracht.

Begunstigden